• Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis ophalen en retourneren in een van onze winkels
 • Niet goed geld terug
Shop nu de mooiste voorjaarscollectie!

Privacy Policy

Schijvens Textiel BV handelend onder de naam Schijvens mode hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schijvens mode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schijvens mode zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
 • Gegevens die u aan ons levert;
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Schijvens Mode verwerkt ten behoeve van verschillende doelstellingen. Als u een website van ons bezoekt of een overeenkomst aangaat verwerken wij de volgende gegevens:
 • Wij verwerken een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van onze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te verbeteren. De gegevens die we hiervoor kunnen verwerken zijn: het IP-adres van uw apparaat, de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, het internetbrowser die u gebruik, de duur en tijd van een sessie e.d.
 • Wij verwerken gegevens om het doel van de overeenkomst uit te kunnen voeren. Met andere woorden, wij verwerken gegevens die wij nodig hebben de order te kunnen voltooien. Gegevens die wij in dit geval kunnen verwerken zijn: NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.
 • Indien u een bestelling wilt plaatsen dient u een account aan te maken. We verwerken uw gegevens vervolgens zodat u in de toekomst makkelijker een bestelling kan plaatsen. We verwerken gegevens zoals: NAW-gegevens, naam, e-mailadres, geslacht en aankoophistorie.
 • Indien u een bestelling heeft geplaatst verwerken wij de betalingen/facturen. Het doel hiervan is onze financiële administratie goed te onderhouden. Voor dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en overige gegevens uit onze klantenadministratie.
 • Schijvens Mode onderhoudt graag (goed) contact met haar klanten. Om klachten/geschillen te verwerken worden er intern NAW- en contactgegevens uitgewisseld om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • Indien u toestemming hebt gegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen kunt u van ons nieuwsbrieven en aanbiedingen ontvangen (promotie- en marketingdoeleinden). We gebruiken uw gegevens om u te kunnen benaderen via e-mail, post of telefoon. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen en op maat gemaakte aanbiedingen en mailingen te kunnen versturen. U kunt u ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een mailtje te sturen naar klantenservice@schijvensmode.nl
 • Wanneer u voor uw werk contact heeft met Schijvens Mode kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.
Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken vragen wij u van te voren expliciet om toestemming. Het verwerken van uw persoonsgegevens vindt plaats geheel conform de AVG. Persoonsgegevens worden verwerkt indien:
 • U voor de verwerking van de persoonsgegevens toestemming heeft verleend
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Schijvens Mode onderworpen is;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van het vitaal belang van u;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert.
Social Media

Schijvens Mode is actief op verschillende social media kanalen. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy shield. Schijvens Mode is op de volgende kanalen actief: Facebook en Instagram. Als u via deze kanalen contact opneemt met Schijvens Mode verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om vragen te kunnen beantwoorden, om acties uit te kunnen voeren (indien u hieraan deelneemt). We verwerken hierbij gegevens zoals: gebruikersnaam, adres, e-mailadres. Lees de privacyverklaring van beide social media kanalen zodat u op de hoogte bent wat zij met de verzamelde informatie doen.


Verstrekking aan derden
Om je bestelling af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Wij verplichten deze derden om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Schijvens Mode verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan partijen die rechtstreeks betrokken zijn met de overeenkomst die u met ons sluit, behalve wanneer er expliciet toestemming voor is gegeven of wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Schijvens Mode geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Cookies
Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren worden er cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website van Schijvens Mode wordt meegestuurd en op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. De cookies worden uitgelezen door een browser bij het openen van een internetpagina. Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens op de website invult, zal de cookie deze gegevens ook niet bevatten.

Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Google Analytics
Schijvens Mode wil graag weten hoe haar webshop wordt gebruikt om zo de website te kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Via de website worden er daarom cookies van Google Analytics geplaatst. De informatie die via deze cookie wordt verkregen wordt door Google voor ons geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal deze informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk worden verplicht. Wij hebben Google geen toestemming gegeven uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere diensten. Google is een Amerikaans bedrijf wat haar gegevens opslaat op Amerikaanse servers. Google houdt zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Uitschakelen Cookies
Wilt u cookies uitschakelen of uw instellingen wijzigen? Dit kunt u doen via de instelling van uw browser. Het kan zo zijn dat wanneer u (bepaalde) cookies weigert, u niet meer volledig gebruik kan maken van de functionaliteiten van onze website.

Cookie instellingen aanpassen

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Schijvens Mode bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Schijvens Mode van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Deze technologie zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen uw en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Schijvens Mode
Industrieweg 19
5492 NG
Sint-Oedenrode
klantenservice@schijvensmode.nl
0413 - 28 09 15